DUYURULAR
Anasayfa / Hicret, sene sonu duâsı ve sene başı duâsı

Hicret, sene sonu duâsı ve sene başı duâsı

Hicret

Sözlükte “terketmek, ayrılmak, ilgisini kesmek” anlamına gelen hecr (hicrân) masdarından isim olan hicret “kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp uzaklaşması” demektir. Hz. Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in ve Mekkeli müslümanların Medine’ye göçünü ifade eder. Medine’ye göç eden müslümanlara muhâcir, Resûl-i Ekrem (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e ve muhâcirlere yardım eden Medineli müslümanlara da ensâr unvanı verilmiştir.

Bir hadiste, “Muhacir Allah’ın yasakladığı kötülük ve günahları terkeden kimsedir” denilmekte,[1] başka bir hadiste de hicretin “kötü şeyleri terketmek” anlamına geldiği belirtilmektedir.[2] Hicretin ahlâk ve zühd ile ilgisine işaret eden âyet ve hadisleri dikkate alan mutasavvıflar bu kavramı hem “haramları terkedip kötülüklerden uzaklaşmak”, hem de “nefsi terbiye etmek maksadıyla yolculuğa çıkmak” veya “kalben ve zihnen halkı terketmek” anlamında kullanmış, seyrü sülûk dedikleri mânevî yolculuğu da bir çeşit hicret saymışlardır.[3]

Mekke müşrikleri Resûl-i Ekrem (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e karşı İslâmiyet’i tebliğe başladığı andan itibaren olumsuz bir tavır takındılar. Bu tavır sadece İslâm’ı reddetmekten ibaret kalmadı; Hz. Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) alaya alındı, ona inananlara baskı uygulandı ve bu baskılar İslâmiyet’in Mekke’de yayılmaya başlaması üzerine eziyet ve işkenceye dönüştü. Hatta Ammâr b. Yâsir (Radıyallâhu Anh)’in babası Yâsir (Radıyallâhu Anh) ve annesi Sümeyye (Radıyallâhu Anhâ) işkenceyle öldürüldü.

[1] Buhârî, “Îmân”, 4; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 4, “Vitir”, 11

[2] Müsned, IV, 114

[3] Reşîdüddîn-i Meybüdî, I, 58

 

 

Sene Sonu Duâsı

 

“Ey Allâh! Senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden bu sene her ne yaptıysam, ben onları unuttum, Sen ise unutmadın. Bana ceza vermeye kadirken mühlet verdin ve ben Sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tevbeye davet ettin. Ey Allâh! Ben bütün bunlardan dolayı Senden mağfiret diliyorum. Beni bağışla! Ey kerem sâhibi! Ey celâl ve ikrâm sâhibi! Senin râzı olup bana sevap vaadettiğin hangi amelleri bu sene işlediysem, Senden dilerim ki, onları kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin! Ey kerem sâhibi, kabul eyle! Efendimiz Muhammed’e ve âl-i ashâbına salât-ü selâm eyle!” derse, şeytan: “Biz, bir sene yorulup bu günâhları işletmek için zahmet çektik, o bir anda hepsini sildirdi!” deyip yüzüne toprak saçarak kaçar.”
(Allâme Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis:1/156; Mâü’l-ayneyn, Na‘tü’l-bidâyât, sh:165)

 

 

Sene Başı Duâsı

 

‘Bütün hamdler, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a aittir! Salât-ü selâm, Efendimiz Muhammed’in ve âl-i ashâbının tamamının üzerine olsun!

Ey Allâh! Sen Ebedî’sin, Kadîm’sin (başlangıcın ve sonun yoktur)! Hayy’sın, Kerîm’sin (hakikî hayat sahibi de, kerem sahibi de ancak Sensin)! Hannân’sın, Mennân’sın (son derece acıyan ve çokça lütuflarda bulunan Rabbimizsin)!

İşte bu yeni senedir! Ben bu sene Senden dilerim ki beni kovulmuş şeytandan ve onun dostlarından koruyasın, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı bana yardım edesin ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul edesin.

Ey kerem sâhibi! Ey celâl ve ikrâm sahibi! Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle kabul eyle!

Allâh-u Te‘âlâ, Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e, âl-i ashâbının ve Ehl-i Beyt’inin tamamına salât ve selâm eylesin!’ derse, şeytan:

‘Biz bu kişiden ümidi kestik!’ der ve Allâh (Celle Celâlühû) ona, kendisini sene boyunca koruyacak iki melek görevlendirir.” (Allâme Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis:1/156; Mâü’l-ayneyn, Na‘tü’l-bidâyât, sh:165)

Şihâbüddîn es-Sühreverdî (Kuddise Sirruhû)’dan nakledildiğine göre; bu duâyı (sene başı duasını) âşûrâ günü üç kere okuyan o sene ölmekten emin olur. Zira eceli takdir edilen kişiye o gün bu duâyı bu şekilde okumak nasip olmaz!

 

Muharrem Ayında Tutulacak Oruçlar

Kur’ân-ı Kerîm’de muharrem kelimesi ay ismi olarak geçmemekle birlikte saldırıya uğrama durumu hariç savaşın haram olduğu aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilmiştir.[1] Resûl-i Ekrem haram ayları zilkade, zilhicce, muharrem ve receb olarak açıklamıştır.[2] İbn Abbas’tan, Fecr sûresinde üzerine yemin edilen “fecr”den (89/1) maksadın muharrem ayı olduğu şeklinde bir yorum rivayet edilmiştir. Aynı sûrede yine üzerine yemin edilen on gecenin (89/2) muharrem ayının ilk on gecesi kabul edildiği de belirtilmiştir.[3] Resûl-i Ekrem, muharrem ayını “Allah’ın ayı” olarak nitelendirip ramazandan sonraki en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir.[4]

Muharrem Ayı Orucu

Muharrem ayının orucunun fazileti hakkında birçok hadis-i şerif varid olmuştur. Nitekim Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Ramazan (ayının orucunun)dan sonra en üstün oruç, Allah’ın muharrem ayıdır.”[5]

Ali (Radıyallahu Anh) dan rivayete göre Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) kendisine nafile oruç hakkında soru soran bir kişiye şöyle buyurmuştur:

“Eğer Ramazan ayından sonra (başka bir ayda) oruç tutacaksan, muharremi tut, Çünkü O, Allah’ın ayıdır.”[6]

İbni Abbâs (Radıyallahu Anhümâ)‘dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Her kim muharremden bir gün oruç tutarsa, o kişiye her güne karşılık otuz gün (oruç sevabı) vardır.”[7]

Dipnotlar


[1] el-Bakara 2/191, 194, 217; el-Mâide 5/2, 97; et-Tevbe 9/5, 36
[2] Buhârî, “Meġāzî”, 77; “Tevhîd”, 24; Müslim, “Kasâme”, 29
[3] Taberî, XXX, 107
[4] Müslim, “Śıyâm”, 202-203; Nesâî, “Ķıyâmü’l-leyl”, 6
[5] Müslim, Sıyam:38, no: 2812, 3/169; Tirmizî, Salât: 324, no:438, 2/301
[6] Tirmizi, savm:40, no: 741, 3/117; İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, no; 9314, 3/41
[7] Taberanî, el-Mu’cemu’s,Sagîr, no:963,2/164; el-Kebîr, no;11082, 11/72