4 Mart 2021 Perşembe
DUYURULAR
Anasayfa / İSMAİL YELKENCİ H. FETVALAR 3 / SORU: 134 Tehdit altında karısını boşamak zorunda kalan kocanın boşaması geçerli midir?

SORU: 134 Tehdit altında karısını boşamak zorunda kalan kocanın boşaması geçerli midir?

SORU: 134
Tehdit altında karısını boşamak zorunda kalan kocanın boşaması geçerli midir?
CEVAP:
Ebu Hanîfe’ye göre, tehdit edildiği için boşamak zorunda kalan erkeğin boşaması geçerlidir. Çünkü tehdit, aslında iradeyi ortadan kaldırmaz. Tehdit edilen kimse iki şerden daha uygununu tercih ederek irade ve ihtiyarını belirtmiş olur. Rızasının olmaması, durumu değiştirmez. Ashab-ı kiramdan öğle uykusuna yatmış birinin hanımı; kocasının göğsüne oturmuş ve hançeri boğazına dayayarak; “Beni üç defa boşa aksi halde keserim.” demiştir. Kocası, bu tehdit üzerine üç defa boşamış, sonra Hz. Peygamber’e başvurmuştur. Rasûlüllah (s.a.s); “Boşamada öğle uykusunun hükmü yoktur.” buyurarak, boşamanın geçerli olduğunu belirtmiştir (el-Kâsânî, Bedâyiu’s-Sanâyi, III, 100; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, III, 39, 40; el-Mevsılî, el-İhtiyâr, III, 124).
Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelîlere göre mükrehin boşaması geçerli değildir. Dayandıkları deliller şu hadisler dir; Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “İğlâk (tazyik, tehdit) hâlinde boşamak ve köle azad etmek geçerli değildir” (Buhârî, Nikâh, 10).
“Şüphesiz Allah, ümmetimden yanılma, unutma ve yapmaya zorlandıkları şeyin hükmünü kaldırmıştır.” (Buhârî, Talâk, 44, Şurût, 12, Enbiyâ, 27; İbn Mâce, Talâk, 16, 20).
1917 tarihli Osmanlı Aile hukûku Kararnamesi; “İkrah ile vuku bulan talak muteber değildir.” (Madde 105) şeklinde verdiği hükmü ile çoğunluğun görüşünü kanunlaştırmıştır.

 

Bunları okudunuz mu?

Tahvil ve hazine bonoları caiz midir?

CEVAP: İslam Fıkhı açısından tahvil ve hazine bonolarına baktığımızda, sahibine önceden belirlenen miktarda sabit bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ZİYARETÇİ SAYISI