Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerinin İlme Başlaması ve Hocalarının İcazeti

Mahmud Efendi Hazretleri hafızlık eğitimini altı yaşındayken babası ve annesinde yaptı. Küçük yaşına rağmen namazları câmide kılıyor nafile ibadetlere de ihtimam gösteriyordu. Ailesi ve çevresi çok dindar kimselerdi.

Hafızlığını bitirdikten sonra mübarek Ramazan ayında Kayseri’ye gidip o bölgenin muteber ulemâsından olan Tesbihcizade Ahmed Efendi’den Sarf, Nahiv ve Farsça okudu. Kayseri’de bir sene kaldıktan sonra memleketi Of’a dönerek zamanın en meşhur kıraat âlimi Mehmed Rüşdü Aşıkkutlu Hoca Efendi’den Kur’ân-ı Kerîm kıraat etti. Belağat, İlm-i Kelam, Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Usûl-ü Fıkh gibi sâir ulûm-i şeriyyeyi ise aklî ve naklî ilimlerde mütehassıs ulemâdan ve Süleymaniye Medresesi dersiâmlarından olan eniştesi Çalekli Hacı Dursun Fevzi Efendi’den ikmal ederek henüz on altı yaşında iken icazet aldı.

Kendisi okurken bir yandan da okuttuğu talebelerine yedi sene kadar sonra (askere gitmeden) icazet verdi. (ki o tarihlerde bu başarılması çok zor bir işti)