Tefsîru’n-Nesefî (Medâriku’t-Tenzîl) (Ebu’l-Berekât en-Nesefî)

Ders İçeriği Hakkında

 

Genellikle Tefsîrü’n-Nesefî veya Medârik diye anılan kitabın giriş kısmında müellif eserini adını zikretmediği bir kişinin isteği üzerine kaleme aldığını ve kısa sürede tamamladığını ifade eder. Yaşadığı dönemde Mâverâünnehir bölgesinde Mu‘tezile, Cehmiyye ve Kerrâmiyye gibi Ehl-i sünnet dışı fırkalara ait görüşlerin yaygınlık kazanması müellifin bu kararında etkili olmuş, esas itibariyle Ehl-i sünnet itikadını âyetlerle destekleme amacı göz önünde bulundurulmuştur.

Ders İçeriği

Fâtiha Sûresi
Sûre bilgisi için dokunun!
Bakara Sûresi
Sûre bilgisi için dokunun!
Âli İmran Sûresi
Sûre bilgisi için dokunun!
Nisâ Sûresi
Sûre bilgisi için dokunun!
Mâide Sûresi
Sûre bilgisi için dokunun!
Enâm Sûresi
Sûre bilgisi için dokunun!
A'râf Sûresi
Sûre bilgisi için dokunun!
Enfâl Sûresi
Sûre bilgisi için dokunun!
Yûsuf Sûresi
Sûre bilgisi için dokunun!
İbrâhîm Sûresi
Sûre bilgisi için dokunun!
Meryem Sûresi
Sûre bilgisi için dokunun!
Nûr Sûresi
Sûre bilgisi için dokunun!
Ahzâb Sûresi
Sûre bilgisi için dokunun!
Sebe' Sûresi
Sûre bilgisi için dokunun!
Fâtır Sûresi
Sûre bilgisi için dokunun!
Yâsin Sûresi
Sûre bilgisi için dokunun!
Hucurât Sûresi
Sûre bilgisi için dokunun!
51-60 Arası Sûreler
61-73 Arası Sûreler
74-83 Arası Sûreler
84-93 Arası Sûreler
94-104 Arası Sûreler
105-114 Arası Sûreler

Hocamıza soru sorun!

İsmail Hakkı Yelkenci Hocamızın çeşitli fıkhî soruları cevaplandırdığı Telegram kanalımız yayındadır.