el-Lubâb – Abdülganî b. Tâlib el-Meydânî

Bu eser, el-Muhtasar olarak meşhur olan, Ebu’l-Hüseyin Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. Ca’fer el-Bağdâdi ye (v. 428/1037) ait Muhtasarul-Kudûrinin mükemmel şerhlerinden biridir. Hicrî V. asırda kaleme alınan el-Muhtasar, VI. asırda telif edilmeye başlanan “metinlerden sayılmıştır ve ders kitabı olarak okutulmuştur.

Kimler Öğrenmeli?

N/A

Bu Dersle Ne Öğreneceksiniz?

N/A

Bu eser, el-Muhtasar olarak meşhur olan, Ebu’l-Hüseyin Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. Ca’fer el-Bağdâdi ye (v. 428/1037) ait Muhtasarul-Kudûrinin mükemmel şerhlerinden biridir. Hicrî V. asırda kaleme alınan el-Muhtasar, VI. asırda telif edilmeye başlanan “metinlerden sayılmıştır ve ders kitabı olarak okutulmuştur.

Kimler Öğrenmeli?

N/A

Bu Dersle Ne Öğreneceksiniz?

N/A