Vakıf Senedi

HGEV

Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı

1) Vakfın Adı

Vakfın adı Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı’dır. İşbu resmi senette sadece vakıf olarak zikredilecektir.

2)  Vakfın Merkezi

Vakfın merkezi İstanbul İli, Pendik İlçesi, Orhangazi Mahallesi, Başkent Sokak, No: 5 Esenyalı– İstanbul adresindedir. Vakıf, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

3) Vakfın Amacı ve Faaliyetleri

Vakfın Yönetim Kurulu’nun tercih ve takdirine uygun bir şekilde:

a- İşbu fıkra dahil bundan sonra gelecek her fıkralarda yazılı işleri yasalar çerçevesinde ayrıca gerekmesi halinde tüm yasal gerekli izinleri almak İlmi ve yasal mahalli kuruluşlarla işbirliği yaparak, her türlü ilmi, dini ve milli konuda araştırmalar ve bu değerlerin bilinmeleri, yayılmaları için yurtiçinde ve yurtdışında çalışma organizasyon ve yayınlar yapılmasını temin ve teşvik etmek, bu tür çalışmalara maddi ve manevi destek sağlamak, hazırlanacak her türlü yazılı, sesli, görüntülü vb. Türkçe ve yabancı dillerde eserler yayınlamak, gerekli görülenleri tercüme ettirmek ve yayın için mizanpaj ve grafik vb. teknik hizmetler sunarak bunları neşretmek, ücretli veya ücretsiz dağıtmak. İlmi konularda her tür araştırma, inceleme ve toplantıyı bizzat tertip veya teşvik etmek, gerektiğinde neşriyat faaliyetini idame için müesseseler kurmak ve bu konuda ve bu konuda kurulu resmi ve özel her türlü müesseselerle işbirliği yapmak.

b- Özellikle ve öncelikle itikadı ve ameli yönden ehli sünnet esaslarını araştırmak. Bu hususta yapılacak çalışmaları teşvik etmek, ilmi değeri bulunan çalışmaları ve hazırlanacak eserleri yayınlamak. Kurucuların uygun göreceği veya ilgili Bakanlıklar, Vakıf Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tavsiye edeceği, yurt içinde ve yurt dışında okul, dershane, medrese, mescit veya camiiler, mabetler yapmak, yaptırmak, tadilatlarını yapıp kullanılır duruma getirmek ve kullanmak, amaçlarına yönelik organizasyon camileri, mabetleri temizlemek ve temizletmek.

c- İslami ilimlerin (Kuran, Tefsir, Hadis, Akaid, Kelam vb.) araştırılması, İslam alimlerinin fikirleri ile eserlerinin araştırılması, tanıtılmasını ve yayınlanmasını sağlamak. Vatanına ve milli değerlerine bağlı, sağlam karakterli, inançlı ve kültürlü gençler yetiştirmek. Her alanda ilim adamı yetiştirilmesi için öncelikle gençlere araştırma imkanları ile maddi ve manevi yardımlarda bulunmak. Kabiliyetli ve fakat muhtaç, her derecede öğrenim gören Müslüman çocuklarının tahsil yapmalarını temin için imkanlar hazırlamak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, iskan, iaşe, ibate ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahipleri için ücretsiz olmak üzere yurtlar, öğrenim merkezleri, medrese, kurslar açmak, Kur’an Kursları yapmak, Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur’an Kurslarına imkan ölçüsünde iaşe ve ibate desteği vermek, öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırarak onları ülkemize milletimize yaraşır hasletlerle donatmak, maddi ve manevi yönden kusursuz yetiştirmek üzere burs vermek, yarışmalar düzenlemek, mükâfatlar ihdas etmek, icazet programları yapmak, seminerler düzenlemek ve öğrenim kurumlarına yardımcı olmak.

d- Fakir ve layık olduğuna Yönetim Kurulu’nca kanaat getirilecek kimselere imkanlar ölçüsünde sosyal yardımlar yapmak, yukarıda zikredilen, gayeler ve benzeri hizmetlerle ammenin huzurunu temine çalışmak. 

e- İslam sanat ve kültürünü araştırmak, tanıtmak, sanat ve kültür eserlerini korumak. Maddi ve manevi kültür zenginliğimizi araştırarak bu araştırmaları yayınlamak. Memleketimizi, milli ve manevi kültürümüzü yurtiçinde ve yurtdışında başta ortak kültüre sahip olduğumuz ülkeler olmak üzere kültürel, dini ve sosyal tanıtıcı her türlü kültürel faaliyette bulunmak. Ayrıca sesli görüntülü ve yazılı yayınları internet ortamına taşımak yayınlamak ve yayınlatmak, yayınlanmasına yardımcı olmak, bu konularda telif ücretleri ödemek, internet ve benzeri yayın yapan yurt içi ve yurt dışı özel ve resmi müesseselerle vakıf amaçları çerçevesinde iş birliğinde bulunmak.

f- Dini ve milli gün ve gecelerde uygun görülen yerlerde merasimler tertip ve icra etmek, bu vesileyle ikramda bulunmak.

g- Milletin manevi değerlere olan  ilgisinin arttırılmasında ve güçlendirilmesinde, Milli kültürün korunmasında, gerekli çalışmaları yapmak, gerekli tesisleri kurmak ve böyle çalışmalar yapan özel ve resmi kuruluş ve kişilerle ilişkiler kurarak yardımda bulunmaktır. 

h- Manevi değerlere ve milli kültüre bağlı aynı zamanda asrın müspet ilimleriyle mücehhez, araştırıcı ve yüksek karakterli insanlar yetiştirmektir.

i- Yurtdışından kabiliyetli ve muhtaç her seviyede ki öğrencileri ülkemize getirip milli ve dini eğitim, araştırma ve ihtisas yapma olanağı sağlamak ve her türlü iaşe ve ibatelerini sağlamak.

j- Kur’an kursunda okuyan öğrencilerin iaşe, ibate, giydirme ve hastalıkları halinde gerekirse Özel Doktor, ilaç ve hastane masrafları ile emsali, bilumum ihtiyaçlarını karşılamak ve her bakımdan korumaktır.

k- Yurtiçinden ve Yurtdışından bağış kabul etmek, Bağış veya satın alma yoluyla arsa, Arazi, Bina vs. gayrimenkul edinebilir. İhtiyaca göre ilave veya yeni bina inşa ettirmek, gerektiğinde satın almak. Amacına uygun olarak kullanabilir, değerlendirebilir, satabilir.

l- İmkanları el verdiği ölçüde kurban kesmek isteyen kişilere vakıf nezdinde kurban kesim mahalli tesis ve tahsis etmek. Gerektiğinde ise, kurban kesmek isteyenlere kurban kesim mahalli tesis ve tahsisi yanında, ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında kurban kesim organizasyonlarında da bulunmak vakfın gayesidir.

m- Eğitim, sosyal ve kültürel amaçla tesisler kurmak yurtiçi ve yurtdışından vakfımıza gelecek her türlü misafirlerin ağırlanacağı misafirhaneler kiralamak, satın almak, inşa etmek, işletmek, misafirleri ağırlamak, bu amaçla resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

n- Başta semtin fakir, kimsesiz ve bakıma muhtaç kimseleri olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

o- Vakfın imkanlarıyla çalışacak bir aşevi tesisiyle, muhtaçlara yemek dağıtmak ve yedirmek.

p- Fakir ve bakıma muhtaç hastalara yardımcı olmak üzere muayene ve tedavi imkanları sağlamak, bu maksatla kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak, faaliyetlerin idamesine, tesislerin genişletilmesine yardımcı olmak üzere, sağlık ocakları, hastane ve şifa yurtları tesis ve inşa edip işletmek.

r- Fakir, kimsesiz ve düşkün kimselerin barınabileceği huzur evleri tesis veya inşa edip işletmek.

s- İnsanımıza yönelik her seviyede bilgi ve görgü geliştirici mahiyette geziler, ziyaretler, kamplar ve eğitim programları düzenlemek. Bu tür programları düzenleyen resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. 

Yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere yurtiçi ve yurtdışında her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Biz vakıflar, bu gayelerin tahakkukunu ve ilelebet payidar olmasını Allah’tan diler, devamlılığını Türkiye Cumhuriyeti Adliyesi, Parlamentosu, Hükümeti ve Vakıflar İdaresinin adil, dikkatli ve anlayışlı alakalarına tevdi ederiz.